Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119/1).

Pragniemy poinformować, że Państwa dane znajdują się w naszej bazie. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności w szczególności do kontaktów handlowych, jak również w celach rozliczeniowych np. przy wystawianiu faktur.

Nie udostępniamy Państwa danych żadnym innym podmiotom gospodarczym. W każdej chwili możecie Państwo wypisać się z naszej bazy lub zmodyfikować dane.
Poniżej przesyłamy szczegółową klauzulę informacyjną.
 1. Administratorem danych jest: HMB sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 185 , NIP: 5560012136; tel. kontaktowy: 52 3573075 w godzinach pracy.
 2. W celu ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pod wskazany email: rodo@hmbinowroclaw.com.pl
 3. Państwa dane przetwarzane będą w formie papierowej oraz elektronicznej:
  - w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
  - w celu zawarcia i wykonania umowy;
  - w celu wypełnienia obowiązków prawnych i publicznych, do których zobligowany jest Administrator;
  - w celach marketingowych (przedstawiania ofert, tworzenia zestawień, analiz i statystyk wykorzystywanych przez Administratora).
 4. Dane osobowe jakie będą przetwarzane przez HMB sp. z o.o. to: imię i nazwisko; nazwa firmy, numer NIP, adres korespondencyjny , adres e-mail; numer telefonu, adres dostawy, dane pracowików, stanowisko
  W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, lub innych osób w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy prosimy o poinformowanie tych osób:
  a) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
  b) o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
  c) o tym, że są Państwo źródłem, od którego pozyskaliśmy dane.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Administratora i dotyczy:
  - podstawowych działań związanych z wykonaniem umowy;
  - podmiotów wspierających wykonanie umowy (m.in.: firmy IT, firmy windykacyjne );
  - przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
  - podmioty obsługujące płatności w sklepie stacjonarnym;
  - usług doradczych świadczonych na rzecz Administratora (m.in.: usługi audytorskie, konsultacyjne).
 7. Posiadane dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową oraz okres realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych przysługuję Pani/Panu:
  - prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą;
  - prawo do sprostowania danych;
  - prawo do usunięcia danych, z ograniczeniem dokumentacji przetwarzanej zgodnie z prawem;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania;
  - prawo do przenoszenia danych;
  - prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uważają Państwo, iż przetwarzanie i przechowywanie danych przez HMB sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, że HMB sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym bądź umyślnym zniszczeniem, utratą, ujawnieniem lub też wykorzystaniem, zgodnie z przepisami prawa.